ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.herita.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim HERİTA GİYİM TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “Herita” olarak anılacaktır).

b) www.herita.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Herita’nın sahip olduğu internet sitesi www.herita.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.herita.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Herita’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Herita’nın kendisiyle iletişim kuracağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek olan zararlardan, eksikliklerden, vb. Herita sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapacağımız bildirimlerin dışında belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak 7 gün içerinde bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

3.2. Üye, belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Herita’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,Herita’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.herita.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye’nin, Herita’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

3.4. Üye, www.herita.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

Sitenin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

 Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

www.herita.com’da yapılan yorumların ve puanlamaların herhangi bir şekilde işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması; 

www.herita.com’a Virüs veya www.herita.com’un veri tabanına, www.herita.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

www.herita.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Herita’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın www.herita.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması.

3.5. www.herita.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Herita’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Herita’nın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Herita, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.herita.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Herita’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Herita’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Herita’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.Herita’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, KVKK kapsamında ve bu kapsamda belirlenmiş olan sürede müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Herita’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.Herita, markası ve logosu, www.herita.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Herita tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Herita’nın mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, Herita’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.herita.com internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Herita’nın izni olmadan kullanamayacaktır.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Herita’nın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Herita’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

3.11.Herita, tarafından www.herita.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.Herita, www.herita.com’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ; ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

Herita, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak internet sitesine Üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesini ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmiş sayılmaktadır. Ve bu şekilde Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

 

Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Herita’ya kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşler için [email protected] e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

HERİTA GİYİM TİCARET A.Ş.

Adres: Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 0536 918 54 45

İnternet Adresi: www.herita.com

Elektronik Posta Adresi: [email protected] 

 

3.13. www.herita.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.herita.com web sitesi ’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Herita sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.herita.com web Sitesi’nden kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15.Herita, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla işbu Üyelik Sözleşmesi'ni koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir

Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

3.16. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Herita’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Herita’nın sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, pandemi (mevcuttaki Covid pandemisi hariç), lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu öğrendikten itibaren 3 gün içinde derhal ve yazılı (örn: mail yoluyla) olarak bildirecektir. İşbu sözleşmenin 4. Maddesinin 9. Fıkrası hükümleri saklıdır.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir Sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde Herita’nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Herita ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. 

 

3.17.İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Herita’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, Herita’nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Sözleşmenin Feshi ve İptali

İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veyahut bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Herita’nın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Herita tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.Herita, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflar

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, Taraflar, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin şikâyet ve itirazlar konusundaki başvurularda; her yıl ilgili Bakanlık tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68' nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Çerez politikasını buradan inceleyebilirsiniz.